Staff  
Professor Mitobe Kazutaka
Associate Professor Fujiwara Katsuya
Lecturer Nakajima Sawako
Technical Specialist Saito Masachika
   
Students  
Master (2nd Year) Yamamoto Hirokazu
  Saito Katsuya
  Shimazaki Toru
  Ito Shojun
  Sone Yuji
  Sakamoto Riku
  Uchibori Yuta
  Kagitani Satoshi
   
Master(1st Year)  Endo Ayato
  Kato Yuta
  Sato Koki
  Kimura Toya
   
Bachelor Ando Ryoma
  Izumibe Kota
  Ito Akira
  Kuriyama Ryohei
  Sakuma Satoshi
  Sasaki Yo
  Sudo Yoshiyuki
  Tsukada Yusuke
  Naono Takeya
  Matsuhashi Kenta

    

 

 

Alumni

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019